0886 636 664        office@homemanagementvarna.com    Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, ет.1       ВХОД ЗА КЛИЕНТИ
Регулиран електроразпределителен пазар

 

Как да стана клиент на регулиран електроразпределителен пазар?

 
В тази секция ще намерите полезна информация в следните случаи:

Ако желаете да присъедините своя обект към електроразпределителната мрежа;
Ако сте закупили електроснабден имот;
Ако сте ползвател съгласно договор за наем или на друго основание на електроснабден имот;
Ако сте продали електроснабден имот или сте престанали да бъдете негов ползвател.

Като част от Oбщата европейска рамка, в България за осигуряването на електрозахранването и електроснабдяването на клиентите на регулиран пазар отговарят две отделни компании. За територията на Североизточна България това са:

Електроразпределение Север АД – електроразпределителна компания;
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД – електроснабдителна компания.

1. Какво трябва да направя, ако искам нов обект да бъде присъединен към мрежата на Електроразпределение Север АД и снабден с електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД?

Ако Вашият обект все още не е присъединен към електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО или се нуждае от промяна в съоръженията, е необходимо да подготвите и подадете набор от документи в най-удобния за Вас Център за обслужване на клиенти. Повече за процедурата по присъединяване можете да откриете на сайта на ЕРП Север.
 
2. Какво трябва да направя, когато придобивам недвижим имот, снабдяван с електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД?

Промяната в собствеността на недвижим имот води до промяна в договорните отношения с Вашия енергиен доставчик и електроразпределителната компания. Затова, когато закупувате недвижим имот, е необходимо да встъпите в договорни отношения с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и Електроразпределение Север АД. Услугата е безплатна.

Съгласно Общите условия на двете дружества трябва да подадете лично или чрез упълномощено лице в удобен за Вас Център за обслужване на клиенти в срок от 30 дни от придобиването на имота:
 

Заявление за достъп и пренос (физически лица);
Заявление за достъп и пренос (юридически лица);
Заявление за продажба на електрическа енергия (физически лица);
Заявление за продажба на електрическа енергия (юридически лица).

Документи, от които трябва да предоставите в оригинал:
  • Документ за самоличност;
  • Пълномощно, ако сте упълномощено лице, копие от него се прилага към заявленията;
  • Оригинали или нотариално заверени копия от документите, удостоверяващи правото на собственост или вещното право на ползване върху имота /за справка/;
  • Нотариално заверено съгласие от останалите съсобственици на имота, ако има режим на съсобственост партидата за електрическа енергия да се заведе на ваше име (подава се заедно със заявленията);
  • Удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен (същото да е издадено не по- късно от 6 месеца от датата на входиране на заявленията) и съгласие на всички наследници клиентският номер да се прехвърли на Вас;
  • Протокол от Общо събрание за общи части (асансьор, стълбище, паркинги) в случай на етажна собственост;

Моля, имайте предвид, че ако не встъпите в договорни отношения за продажба на електрическа енергия и за достъп и пренос на електрическа енергия, Вие не бихте могли да получавате информация за обекта на снабдяване с електрическа енергия, включително да изисквате справки, да отправяте сигнали и запитвания, да заявявате допълнителни услуги към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и Електроразпределение Север АД;


3. Какво трябва да направя, когато продавам недвижим имот, снабдяван с електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД?

Съгласно Общите условия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби и ЕРП Север трябва да съобщите  лично или чрез упълномощено лице в удобен за Вас Център за обслужване на клиенти в срок от 30 дни от промяната на собствеността като подадете:

  • Захранването на обекта ще бъде преустановено, ако новият ползвател не е заявил встъпване в договорни отношения съгласно т.1. - Заявление в свободен текст (Искане 0069);
  • Захранването на обекта ще бъде преустановено, ако новият ползвател не е заявил встъпване в договорни отношения съгласно т.1.
4. Може ли наемател на помещението/обекта да бъде клиент на ЕНЕРГО-ПРО?

Да, ако наемателят предостави договор за наем и нотариално заверени съгласия на собственика клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, съответно Електроразпределение Север АД да стане наемателят;
Тази услуга е напълно безплатна както за наемателя, така и за собственика на имота;
За целта е необходимо да изпълните процедурата по т.1. подготвите и подадете описаните по-долу документи в някой от нашите Центрове за обслужване на клиенти като приложите и Договор за наем и нотариално заверени Декларации за съгласието на собственика на обекта.
 
 


ВИЖ ВСИЧКИМЕНЮ
Начало
За нас
Галерия
Актуално
КонтактиПОЛЕЗНО
Начини на плащане
Документи
Въпроси
Сигнали
УСЛУГИ
Професионален домоуправител
Касиер
Професионално почистване
Онлайн справки
Озеленяване
Техническа поддръжка
Охрана
Видеонаблюдение
Поддръжка на басейни


ПАКЕТИ
Професионален домоуправител
Домоуправител + Касиер
Домоуправител + Касиер + Техническа поддръжка

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. КАСИТЕ на EasyPay
Абонатните номера ще намерите на Вашето информационно табло.

2. БАНКОВА СМЕТКА
BIC: STSABGSF IBAN: BG69STSA93000026730496
Получател: ХОУМ МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА” ЕООД
ОСНОВАНИЕ:
ж.к...............,ул................... ,вх...........,ет............,ап........... ,месечна вноска ..........(месец) или ж.к...............,ул................... ,вх...........,ет............,ап........... ремонт ...."
ВАЖНО е да започнете основанието на преводното нареждане с точния номер и адрес на Вашия апартамент.

3. НА КАСИЕР
Периодично посещение на място в етажната собственост за събиране на вноските в брой.
КОНТАКТИ
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1
GPS: 43.198358, 27.914831
тел.: (+359) 886 636 664
тел.: (+359) 886 636 623
office@homemanagementvarna.comСОЦИАЛНИ МРЕЖИ


ПЛАТЕТЕ ПРЕЗ2021, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни