Професионален домоуправител - Хоум Мениджмънт Варна
   0886 636 664    0886 636 645       office@homemanagementvarna.com    Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, ет.1      
Минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

Глава четвърта.

МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ
 
Чл. 20. (1) За осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
(2) Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в тази наредба.
(3) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:
 
1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;
2. за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 години;
3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години;
4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години;
5. за вътрешни инсталации на сгради - 7 години; при основен ремонт и реконструкция - 5 години;
6. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години;
7. за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 7 години;
8. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 10 години;
9. за автомагистрали и скоростни пътища - 7 години; за републикански пътища от I и II клас - 5 години; за републикански пътища III клас - 4 години; при основен ремонт и реконструкция на всички пътища от републиканската пътна мрежа - 3 години; за останалите пътища и улиците - 3 години; при основен ремонт и реконструкция - 2 години;
10. за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици - 12 години; при основен ремонт и реконструкция - 6 години;
11. за железопътни магистрали и железопътни линии - 13 години; при основен ремонт и реконструкция - 10 години;
12. за съоръжения за железопътни магистрали и железопътни линии - 13 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 години;
13. за самолетни писти - 13 години; при основен ремонт и реконструкция - 10 години;
14. за съоръжения за самолетни писти - 13 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 години;
15. за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 години;
16. за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 години.
 
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Определените в ал. 4 минимални гаранционни срокове не се прилагат за технологично оборудване - машини и/или съоръжения, които са предмет на търговска сделка и имат гаранционна карта. За тях се прилагат гаранционните срокове на производителя или негов упълномощен представител, които са отговорни за пускането им на пазара, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите за определяне на гаранционната отговорност, а за строителя, който ги е монтирал - гаранционният срок на обекта, където е монтирано.
 
Чл. 21. Когато през време на гаранционните срокове след въвеждането в експлоатация (ползване) на строителния обект се появят скрити дефекти на строителния обект, споровете при непостигане на съгласие се решават по съдебен ред.


ВИЖ ВСИЧКИМЕНЮ
Начало
За нас
Галерия
Актуално
Партньори
КонтактиПОЛЕЗНО
Начини на плащане
Документи
Въпроси
Сигнали
УСЛУГИ
Професионален домоуправител
Касиер
Професионално почистване
Онлайн справки
Озеленяване
Техническа поддръжка
Охрана
Видеонаблюдение
Поддръжка на басейни


ПАКЕТИ
Професионален домоуправител
Домоуправител + Касиер
Домоуправител + Касиер + Техническа поддръжка

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. КАСИТЕ на EasyPay
Абонатните номера ще намерите на Вашето информационно табло.

2. БАНКОВА СМЕТКА

3. НА КАСИЕР
Периодично посещение на място в етажната собственост за събиране на вноските в брой.

4. НАШ ОФИС
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1

ПРОВЕРКА НА СМЕТКА
За електроенергия
За Вода
КОНТАКТИ
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1
GPS: 43.198358, 27.914831
тел.: 052 812 112
тел.: 0886 636 664
тел.: 0886 636 645
office@homemanagementvarna.comСОЦИАЛНИ МРЕЖИ


ПЛАТЕТЕ ПРЕЗ


2024, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни