Професионален домоуправител - Хоум Мениджмънт Варна
   0886 636 664    0886 636 645       office@homemanagementvarna.com    Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, ет.1      
Въпроси

Защо е необходимо да наемете външен Управител, който да управлява жилищната Ви сграда?

  Защото решавате генерално проблемите свързани с нея.
Домоуправителят е човекът, който знае съществените неща за сградата –  знае кои са собствениците в нея, колко живущи има, кой почиства входа,  какво е състоянието на етажната собственост като цяло, има ли и кои са наемателите, колко средства има в общата каса, колко са наличните пари и за какво са похарчени, как се разпределят месечните вноски на всеки. 
 
Той знае и  всички закони, касаещи етажната собственост, кога и към кого да се обърне по даден проблем, както и как да защити Вашия интерес при възникнал проблем!
 

Каква е подготовката на професионалните домоуправители?

  Професионалният домоуправител съвместява множество функции и следва да е компетентен по всички въпроси, свързани както с етажната собственост, така и с чисто техническа насоченост. Това разбира се не означава, че задължително трябва да е инженер. В нашата практика това са хора, предимно с висше образование, които работят с екип от тесни специалисти като например ел. инженери, ВиК инженери, проектанти и др.

Каква е цената на месец? За апартамент ли се плаща или на брой живущи в апартамента?

  Нашата цена е на апартамент, тъй като главен фактор е броя на апартаментите в един вход за поддръжка. За нас е важно какво искат живущите – възможен е и вариант за разбиване на таксата отчасти на обитател.

Какво е необходимо да направим, за да наемем фирмата ви за професионален домоуправител?

  За да наемете нашата фирма, първо трябва да направите Общо събрание на Етажната собственост /ЕС/, на което да се вземе и протоколира решение за наемане на фирма предлагаща услугата „професионален домоуправител“. При ваше желание може да съдействаме при организирането и да присъстваме лично на събранието. След това се обсъжда договора за изпълнение на услугата, като го съобразяваме и преправяме спрямо нуждите и потребностите на Вашата ЕтС и накрая вие определяте ,кой да опълномощите да разпише договора за поддръжка и управление на етажната собственост.

Какъв е редът за свикване на общо събрание при нововъзникнала етажна собственост?

  При нововъзникнала етажна собственост първото общо събрание се свиква в 6-месечен срок от възникването и от собственици на самостоятелни обекти, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части. Когато общото събрание не е свикано в посочения срок, то може да се свика от всеки собственик или ползвател. 

Колко процента от съседите трябва да решат да наемат външна фирма, за да се сключи договор? Има ли някакви изисктвания?

  Да, има изисквания, които са регламентирани в ЗУЕС. По решение на Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, може да се сключи договор с физическо или юридическо за управление и поддръжка на общите части. /чл. 19, ал. 8 от ЗУЕС/

Обсъдихме с Управителния съвет предложения от вас договор, но желаем допълнителни корекции. Възможно ли е да променим договора или да премахнем част от него?

  Да. Договорът се обсъжда и може да се променя според потребностите на Етажната Собственост. След като уточним всички параметри по договора не добавяме никакви допълнителни клаузи. Клиентите сами решават за какъв срок ще е договора им, като имат и възможността за прекратяването му с едномесечно предизвестие.Може да бъде за срок до две години.Договор сключен за по дълъг срок, се смята за сключен за две годин, а клауза, предвиждаща автоматично подновяване на договора или превръщането му в безсрочен, се смята за недействителна.

Как да подпишем договор за управление и поддръжка на комплекс от затворен тип?

  За да подпишете договор за управление и поддръжка на етажна собственост на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, е нужно да има писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти.Договорът се вписва от инвеститора в Агенцията по вписванията по партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим на неговите последващи приобитатели.

Помага ли професионалният домоуправител при решаване на спорове между съседи?

  За съжаление междусъседските спорове са нещо нормално в нашето ежедневие. Това, което прави Професионалният домоуправител, е да помага да не се стига дотам и играе ролята на буфер. В нашата практика често е имало подобни случаи, но чрез законова обосновка и спазването на Правилника за вътрешния ред, се намира правилният и адекватен начин на комуникация между съседите. Именно в избягването на тези конфликти си личи професионализмът на домоуправителя.

Кой, кога и как трябва да направи регистрацията на Етажната Собственост(ЕС) според ЗУЕС (Закона за Управление на Етажна Собственост)?

  Съгласно ЗУЕС- Чл. 46б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2011 г.):
Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.
 
Обикновено в посочения от закона срок управителя на УС регистрира ЕтС в общината чрез уведомление, че е избран от ЕтС. При регистрация трябва да се носи копие от протокола на Общото събрание, на което е избран управителя.

Колко се плаща за почистване на блока и събиране на таксите? Определена сума на апартамент ли се събира или по друг начин?

  Месечните вноски и начина на събиране и разпределяне на разходите се определя от Общото събрание. Също така то определя вида на услугите, които да бъдат извършвани. Във Вашия случай в цената ще се включи почистване и събиране на такси, а паричните вноски  могат да се определят според броя на обитателите в сградата. Общото събрание  има право да реши сумите да са изчислени пропорционално на броя на имотите в блока. Конкретната цена се определя според спецификата на сградата – брой етажи, площи за почистване, честота на почистване, брой апартаменти и др. При запитване от клиент, извършваме оглед на място, уточняваме обхвата на услугата, след което за всяко запитване се изготвя индивидуална оферта.

Какви такси дължат обитателите, които отсъстват по над 30 календарни дни в годината?

  С решение от общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да се реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддръжка. За отсъствието се уведомява писмено домоуправителят.

Какво се случва, когато сме в чужбина и искаме да заплатим таксите?

  Нужно е да се свържете с нас в контактната форма на сайта, или по e-mail и ние ще Ви дадем номер на банкова сметка в която да преведете сумата за погасяване на вашите задължения към етажната собственост.

Как да платя месечната си вноска към Вас?

 Както е удобно за Вас. Най-лесно е на каси на Easypay или чрез сайта www.epay.bg. За да платите Ви трябва персонален код, който си е Ваш и по него ще излизат автоматично само Вашите задължения ежемесечно. Свържете се с нас, за да го дадем. Предимството на този начин на плащане е, че можете да платите, когато Ви е удобно. Също така каси на Easypay има във всеки супермаркет, сигурни сме, че плащате тока по този начин :).
 
Можете да платите и на наш касиер. Той посещава сградата Ви поне веднъж в месеца. Този начин за плащане е подходящ, ако сте често у дома, защото в противен случай можете да се разминете.
 
Ако искате – посетете наш офис за да платите. Работното време на повечето офиси е от 9:00 до 17:00 в делнични дни.
 
Плащането по банка също е възможно.

Какво представлява фонд "ремонт и обновяване"?

  Това е фонд, създаден и поддържан от общото събрание на собствениците или сдружението на собствениците на Етажната собственост по чл. 50 от ЗУЕС. Средствата се набират ежемесечно от собствениците в сметка със специално предназначение за разходи свързани с ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации и други разходи определени с решение на общо събрание. С натрупаната сума в сметката може да се отреагира веднага за извършване на неотложни и спешни ремонти, които не търпят отлагане и които застрашават състоянието на сградата и живота на обитателите в нея. Сумата която ще се събира във фонда се гласува и определя от собствениците на общо събрание. След приключване на ремонта се дава подробен отчет за изразходената сума и оставащата наличност в банковата сметка.

Какви такси се заплащат за отглеждащи се животни в обект от етажната собственост?

 Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.

Може ли професионалният домоуправител да бъде ангажиран и с управление на имотите в кооперацията, които се дават под наем – общуване с наемателите, събиране на наем, плащане на сметки, ремонти и т.н.?

  Разбира се. Тъй като тази услуга не касае всички останали собственици в етажната собственост, отношенията между собственика и Професионалния домоуправител се уреждат с отделен договор за управление и отдаване под наем.

Как може платеният домоуправител да ни помогне за задължителния технически паспорт, с който трябва да се сдобие всяка сграда по Закона за устройство на територията?

  Професионалният домоуправител може да помогне при набавянето на оферти от лицензирани фирми за изготвяне на технически паспорт, да съдейства за набавяне на необходимата документация за сградата /тук е важно да се знае, че с колкото повече налична проектна документация разполагате, цената за изготвяне на технически паспорт намалява на кв.м./. Освен това Домоуправителят може да организира Общо събрание, да събира вноските от собствениците за технически паспорт, да представлява етажната собственост пред всички държавни и общински институции и редица други услуги, които са обект на договаряне при подписване на договор с Професионалния домоуправител.
 

Как се справяте със съкооператори, които не искат да плащат, това ваш ангажимент ли е или на съседите?

  Това е въпрос на договаряне. В повечето случаи ангажимента по събирането на вноските е наш. Некоректните съкооператори подлежат на санкции, съгласно Закона, а освен това вече има редица случаи на съдебни искове, които са в наша полза. Тук важното е при свикване и провеждане на Общо събрание да се спазят всички законови изисквания, за да се улесни съдебната процедура при събиране на неплатените вноски.
 

Как да кандидатстваме по програмата за саниране?

  Ето какви са стъпките:
Учредяване на СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ.По ЗУЕС, сдружението се създава с цел усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване. Създаването му не поражда други права и задължения за собствениците, освен получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата.
 
За създаването на това сдружение е необходимо сформирането на Общо събрание, на което участват не по-малко от от 67% собственост на идеални части от общите части на етажната собственост. След това, избрания Управител/Управителен съвет, в 14 дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася заявление за вписване на сдружението в публичен регистър към общината.
 
Важно!  Входовете от една сграда (блок) следва да кандидатстват всички заедно. Нещо повече, блокове, които са свързани помежду си,  и представляват така нареченото свързано строителство също трябва да кандидатстват заедно!!!
 
За да се вземе решение за кандидатстване на самото събрание трябва да има мнозинство не по-малко от 67 % от представените идеални части в сдружението. Когато в учреденото сдружение на собствениците не членуват всички съседи, решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците.
 
Когато сдружението не е учредено от всички собственици, нечленуващите съседи трябва да заявяват съгласието си за участие в санирането с писмена декларация по образец. Тъй като, за да се изпълни самото обновяване на сградата, трябва да се съберат 100% съгласие на всички съседи за извършване на необходимите дейности.

Покрива тече, тръбите (щранговете) са за подмяна. Какво да предприемем?

  При такива сериозни проблеми е необходимо в най-кратък срок да се свика Общо Събрание и да се предложат оферти за ремонт. Хоум Мениджмънт Варна ще Ви предложи до 3 оферти за отстраняване на възникналите проблеми. При липса на средства фирмата не се ангажира да финансира Етажната Собственост, както и не може да вземе своеволно решение за ремонт.
 
МЕНЮ
Начало
За нас
Галерия
Актуално
Партньори
КонтактиПОЛЕЗНО
Начини на плащане
Документи
Въпроси
Сигнали
УСЛУГИ
Професионален домоуправител
Касиер
Професионално почистване
Онлайн справки
Озеленяване
Техническа поддръжка
Охрана
Видеонаблюдение
Поддръжка на басейни


ПАКЕТИ
Професионален домоуправител
Домоуправител + Касиер
Домоуправител + Касиер + Техническа поддръжка

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. КАСИТЕ на EasyPay
Абонатните номера ще намерите на Вашето информационно табло.

2. БАНКОВА СМЕТКА

3. НА КАСИЕР
Периодично посещение на място в етажната собственост за събиране на вноските в брой.

4. НАШ ОФИС
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1

ПРОВЕРКА НА СМЕТКА
За електроенергия
За Вода
КОНТАКТИ
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1
GPS: 43.198358, 27.914831
тел.: 052 812 112
тел.: 0886 636 664
тел.: 0886 636 645
office@homemanagementvarna.comСОЦИАЛНИ МРЕЖИ


ПЛАТЕТЕ ПРЕЗ


2024, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни