Професионален домоуправител - Хоум Мениджмънт Варна
   0886 636 664    0886 636 645       office@homemanagementvarna.com    Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, ет.1      
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

 

1. Цели и обхват на Програмата
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна цел - чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:
• по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
• подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
• осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
В рамките на Програмата ще се предоставя финансова и организационна помощ на сдружения на собственици (СС), регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в многофамилни жилищни сгради за подобряване на енергийната ефективност на сградите, в които живеят.
Помощ и подкрепа ще получат СС в страната, чиито сгради са в съответствие с определените критерии за допустимост. Сдруженията на собственици кандидатстват пред общината, а критериите за подбора предвиждат всички, които отговарят на изискванията, по реда на подаване и одобрение на заявленията за кандидатстване да получат 100 % безвъзмездна финансова помощ и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност до изчерпване на финансовия ресурс, определен по Програмата.
Общините осъществяват прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение, предоставяне на финансиране, мониторинг на изпълнението на мерките за енергийна ефективност по сградите.
Кметът на всяка община отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на ЗОП за осъществяване на отделните дейности по сградите.
2. Териториален обхват на Програмата
Дейностите по настоящата Програма ще се осъществяват на територията на Република България в рамките на 265 общини.
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Финансов ресурс
Програмата ще се осъществява с финансов ресурс от 2 млрд. лв. При осигуряване на допълнителни средства финансовият ресурс по Програмата може да бъде увеличен.
4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Продължителност на Програмата
Кандидатстването по Програмата ще се осъществява постоянно в рамките на 2 години: 2015 и 2016 г. Кандидатстването по Програмата може да се удължава при наличие на свободен финансов ресурс по Програмата.
5. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Критерии за допустимост на сградите по Програмата
Финансиране на многофамилни жилищни сгради през 2015 г.
Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящи кофражи и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
Финансиране на многофамилни жилищни сгради през 2016 г.
• Допустими за финансиране през 2016 г. са и:
- многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - на три или повече етажа, от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
- многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г., на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
Горепосочените сгради са допустими за финансиране само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по ПО 1 и ПО 2 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.
• В рамките на Националната програма се финансират през 2016 г. многофамилните жилищни сгради, които са одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи съгласно приложения списък (приложение № 19).
Сградите, които отговарят на гореизброените критерии, ще бъдат допустими от 2015 г. до достигане размера на разполагаемия финансов ресурс по Програмата.
6. Финансова помощ
Сгради с одобрени заявления за кандидатстване ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ.
7. Участници и техните функции
Организационната и институционална структура по изпълнение на програмата включва следните участници:
Министерството на финансите (МФ)
МФ е отговорно за:
• методическо ръководство по отношение на бюджетните и отчетните аспекти на схемата;
• съответните действия по издаване на държавната гаранция по чл. 100 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2015 г.
Българската банка за развитие (ББР)
ББР участва в договарянето на споразумението/ята за предоставяне на заеми на ББР за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на Програмата, за които ще се издава държавна гаранция, съгласно чл. 100 ЗДБРБ за 2015 г. ББР сключва договори за целево финансиране с кмета на съответната община и областния управител.
(изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) - координатор на Програмата
Министерството на регионалното развитие и благоустройството координира процеса и издава необходимите методически указания и подготвя необходимите образци за кандидатстване пред общината. Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез дирекция "Жилищна политика" оказва подкрепа на общините при изпълнението на Програмата.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството:
• осигурява методическо ръководство по нефинансовите аспекти на Програмата;
• наблюдава процеса по изпълнението на Програмата, включително при необходимост може да извършва проверки на място на извадков принцип на дейностите по сключените договори за целево финансиране; редът, по който се осъществяват проверките, се определя от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
• в рамките на бюджетната процедура за съответната година планира средствата за помощта за включване в държавния бюджет и в средносрочната бюджетна прогноза.
Община
Кметът на общината отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на Програмата на своята територия.
Общината:
• приема заявления от сдруженията на собствениците, като кметът на общината сключва договор със съответните сдружения по предоставянето на финансирането и помощта;
• кметът на общината договоря и разплаща всички дейности по обновяването;
• кметът на общината сключва договори за целево финансиране с ББР и областния управител.
В допълнение общините:
• водят публичен регистър на сдруженията на собствениците: кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява (съгласно чл. 45, ал. 2 ЗУЕС) дали са спазени изискванията на ЗУЕС при вписване на сдружението, издават удостоверение за регистрация (съгласно чл. 46а ЗУЕС) на сдружението;
• издават разрешения за строеж;
• в случаите на собственост на жилища в сгради, където СС инициират кандидатстване, общините участват в общото събрание на СС и неговите решения чрез упълномощен представител;
• провеждат информационни/разяснителни кампании - провеждане на срещи с домоуправители, разпространение на информационни материали на подходящи публични места и в жилищните квартали и др.;
• упражняват инвеститорски контрол.
Областни управители
Областният управител:
• в качеството си на представител на държавата подписва договор за целево финансиране с кмета на общината и ББР;
• наблюдава процеса по обновяването на жилищните сгради на своята територия в изпълнение на договора за целево финансиране.
Сдружения на собствениците - създадени по реда на чл. 25, ал. 1 ЗУЕС. За целите на Програмата не са допустими сдружения, създадени с цел и осъществяващи друга дейност, в т.ч и по чл. 25, ал. 2 ЗУЕС, включително стопански дейности, като например: отдаване под наем на общи части.
• подават заявления за интерес и финансова помощ в общината;
• осъществяват контрол върху изпълнението на обновяването за енергийна ефективност в съответната жилищна сграда чрез упълномощено техническо лице;
• сключват договор с кмета на съответната община.
Външни изпълнители - избират се от общините по реда и условията на открита процедура по ЗОП.
Избраните изпълнители следва да покрият следните дейности:
• изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 2 ЗУТ;
• изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане;
• изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор;
• изпълнение на строително-монтажни работи;
• оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор;
• инвеститорски контрол.
8. Допустими дейности
Допустимите дейности за финансиране са:
• дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
• обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
• изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
v По външните сградни ограждащи елементи:
o подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
o топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).
v По системите за поддържане на микроклимата:
o основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, включително смяна на горивната база, при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
o изграждане системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;
o ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;
o реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки ССО в сградата;
o ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
o инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;
o инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
o газифициране на сгради - монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
o мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.
v Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.
По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление "С" в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.
9. Допустими разходи по сградата
В рамките на Програмата се включват следните разходи, формиращи бюджета за обновяване на сградата:
- разходи за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 2 ЗУТ и съставяне на технически паспорт;
- разходи за изготвяне на обследване за енергийна ефективност;
- разходи за строителни и монтажни работи;
- разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти;
- разходи за оценка за съответствието на проектите;
- разходи за авторски надзор;
- разходи за строителен надзор и инвеститорски контрол;
- разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;
- разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация.
10. Очаквани резултати и ефекти
• Намаляване разходите за отопление за домакинствата;
• Подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на градовете;
• По-чиста околна среда - спестени емисии на парникови газове (CO2 и др.);
• Удължаване на живота на сградата, която ще има и по-висока цена.
Какви са ползите от националната програма:
• Целта е чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност да се постигне намаление на енергопотреблението на домакинствата и реализиране икономия на разходите;
• Не е без значение и средата, която обитаваме, а обновените по програмата сгради ще придобият изцяло нов и модерен облик, ще бъдат обновени и входовете на сградите;
• Програмата ще допринесе за създаване на по-топли, уютни и красиви домове.
Икономическият ефект от реализацията на Програмата:
• Предоставяне на повече възможности на бизнеса за икономическа активност - проектанти, строителен бранш, фирми за технически обследвания, фирми за обследвания за енергийна ефективност, производители на материали и др. Малки и средни фирми в цялата страна ще могат да участват.
Социалният ефект от реализацията на Програмата:
• Осигуряване на допълнителна заетост;
• Установяване на традиции в управлението на многофамилни жилищни сгради;
• Повишаване на обществената осведоменост за начините за повишаване на енергийната ефективност.
 

Целият текст може да прочетете в:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2015 Г. 
ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА Й.


ВИЖ ВСИЧКИМЕНЮ
Начало
За нас
Галерия
Актуално
Партньори
КонтактиПОЛЕЗНО
Начини на плащане
Документи
Въпроси
Сигнали
УСЛУГИ
Професионален домоуправител
Касиер
Професионално почистване
Онлайн справки
Озеленяване
Техническа поддръжка
Охрана
Видеонаблюдение
Поддръжка на басейни


ПАКЕТИ
Професионален домоуправител
Домоуправител + Касиер
Домоуправител + Касиер + Техническа поддръжка

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. КАСИТЕ на EasyPay
Абонатните номера ще намерите на Вашето информационно табло.

2. БАНКОВА СМЕТКА

3. НА КАСИЕР
Периодично посещение на място в етажната собственост за събиране на вноските в брой.

4. НАШ ОФИС
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1

ПРОВЕРКА НА СМЕТКА
За електроенергия
За Вода
КОНТАКТИ
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1
GPS: 43.198358, 27.914831
тел.: 052 812 112
тел.: 0886 636 664
тел.: 0886 636 645
office@homemanagementvarna.comСОЦИАЛНИ МРЕЖИ


ПЛАТЕТЕ ПРЕЗ


2024, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни