Професионален домоуправител - Хоум Мениджмънт Варна
   0886 636 664    0886 636 645       office@homemanagementvarna.com    Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, ет.1      
НАРЕДБА за обществения ред на територията на община Варна.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА

Приета с решение № 1023-8(28)/10.08.2022 г. на Общински съвет - Варна

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения ред, поддържането на естетичния вид и чистотата, контролът на шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, условията и редът за отглеждане на домашни и безстопанствени животни и условията и редът за провеждане на индивидуални и масови мероприятия на територията на община Варна.

Чл. 2. Наредбата се прилага по отношение на:

1. всички физически лица, които се намират на територията на община Варна;

2. юридически лица и еднолични търговци, както и техните представители, осъществяващи дейност на територията на община Варна.

Чл. 3. Наредбата определя правомощията на общинската администрация и задълженията на лицата по чл. 2, както и санкциите за нарушаване на разпоредбите й.

РАЗДЕЛ II
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл. 4. (1) На територията на община Варна се забранява:

1. използването на питейна вода за промишлени, производствени и други небитови нужди (напояване, поливане на зелени площи и насаждения, миене на улици, моторни превозни средства, балкони, пране на килими и др.) при въведени ограничения във водоползването по смисъла на Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;

2. изливането и отвеждането на неразрешени за това места на течни отпадъци от бита, от производствена и друга стопанска дейност, химически агресивни, отровни, биологически вредни вещества и на отпадъчни фекални води;

3. насипване и засипване със земни маси и инертни материали на гори, речни корита и дерета;

4. замърсяването, повреждането, унищожаването, изписването на знаци, фигури и рисунки или извършването на други неправомерни действия, несъвместими с обществения морал и норми на поведение, на агитационни и рекламни материали и съоръжения (обяви, афиши, писмени съобщения, рекламни табели, рекламни съоръжения, информационни табла и други), поставени на определените за целта места;

5. разполагането на материали и съоръжения, посочени в т. 4 извън определените за целта места;

6. повреждането, разместването, унищожаването, зацапването, изписването на знаци, фигури и рисунки или извършването на други неправомерни действия, несъвместими с обществения морал и норми на поведение, на:

а) паметници, паметни плочи, барелефи и други, които не съставляват нарушения по Закона за културното наследство;

б) на скулптурно-декоративни фигури и елементи, паметни плочи и възпоменателни табели, извън случвайте на буква "а";

в) пътни, тротоарни, градински и паркови настилки и съоръжения;

г) осветителни тела и съоръжения;

д) обществени чешми, шадравани и улични пожарни хидранти и съоръжения;

е) обществени телефонни апарати, съоръжения и кабини;

ж) контейнери и други съдове за отпадъци;

з) спирко-навеси;

и) обществени тоалетни, сгради и огради;

к) пътни знаци, табели, указатели, светофари, ограждения, съоръжения и превозни средства;

л) елемент от системата за видеонаблюдение – камери, кабели, комуникационни табла, антени и/или устройства за безжична комуникация;

м) всякакво друго общинско имущество и елементи и съоръжения от градската среда;

7. паленето на огън без предварителното съгласуване или разрешение от компетентните органи, разполагането и използването на обществени терени за скари, барбекюта и грилове, както и извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности извън определените за целта места;

8. изхвърлянето и изгарянето на гуми, пластмаси, смоли, петролни продукти и други материали, вещества и химикали;

9. Изваждане и нерегламентирано събиране на отпадъци от съдовете за битови отпадъци и от съдовете за разделно събиране на отпадъци;

10. събирането на лечебни, декоративни или защитени растителни видове, намиращи се на обществени места, чрез чупене, повреждане или изкореняване;

11. струпването на обработен с луга сняг в непосредствена близост до стволовете на дърветата и в зелени площи;

12. разполагането на палатки, местодомуването на кемпери и каравани, извън определените за това места;

13. употребата на алкохолни напитки, упойващи и/или наркотични вещества на обществени места; тротоари; паркове; междублокови пространства и/или на територията на учебните и детските заведения;

14. използването на детските съоръжения, монтирани в площадките за игра по смисъла на § 5, т. 70 от ДР на ЗУТ, от лицата на възраст, несъответстваща на възрастта на ползвателите, за която е предвидена съответната площадка;

15. пребиваването/ползването на площадки за игра по смисъла на § 5, т. 70 от ДР на ЗУТ от всички лица във времевия диапазон от 23:00ч. до 07.00ч;

16. Употребата на алкохолни напитки и тютюнопушенето на площадки за игра по смисъла на § 5, т. 70 от ДР на ЗУТ и § 1, т. 1 от Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, спортни площадки и на територията на учебните и детските заведения.

(2) За всяка открита площадка за игра, се поставя минимум една информационна табела, оцветена в ярки и контрастни цветове, разположена до входовете/изходите на площадката. Табелата съдържа информация за безопасната експлоатация на площадката за игра, включително за въведените забрани и ограничения на територията й, които се означават със символи и знаци. Информационните табели съдържат следната информация за:

- Стопанина на площадката, като се посочват и данни за контакт;

- Възрастовите групи на ползвателите, за които са предназначени съоръженията, както и че същите не могат да се ползват от лица, извън посочените възрастови групи;

- Забрана за разходка на домашни любимци на територията на площадката, с изключение на кучета-водачи на хора с увредено зрение;

- Забрана за ползване на площадката от деца под три години без придружител, в случаите когато площадката за игра или зоната от нея е предназначена за тази възрастова група;

- Телефон за спешни повиквания 112.

Чл. 5. Забранява се:

1. движението на моторни превозни средства (МПС) с течове, замърсяващи околната и градска среда;

2. смяната на масла и замърсяване, предизвикано от ремонтни дейности, измиването и почистването на МПС, извън определените за целта места;

3. движението и паркирането на МПС, замърсяващи пътната настилка;

4. паркирането на МПС до съдовете за битови отпадъци, както и до съдовете за разделно събиране на отпадъци, по начин, възпрепятстващ тяхното обслужване;

5. домуването на товарни автомобили, автобуси и строителна мобилна техника и/или ППС с допустима максимална маса над 2,5 тона по улици, алеи, обществени паркинги и тревни площи;

6. движението на пътни превозни средства (ППС) с животинска тяга без средство, предпазващо от замърсяване на пътното платно и тротоарните настилки с биологични отпадъци от животните на територията на съставните кметства на Община Варна;

7. влизането на МПС и ППС в дворовете на училищата и детските заведения, с изключение на автомобилите за зареждане или други след писмено разрешение на съответния директор;

8. движението и паркирането на МПС в паркове, алеи, детски площадки, зелени площи, пешеходни зони, тротоари, велоалеи и спортни площадки;

9. поставянето на кашпи, вериги, ленти и/или други предмети и съоръжения върху уличните платна и/или тротоари и други, както и затварянето им с бариери или други съоръжения, освен в случаите когато има разрешение от Община Варна.

Чл. 6. (1) Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията.

(2) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на надлежно регистрирани вероизповедания на открито се осъществява при спазване изискванията и по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

РАЗДЕЛ III
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧЕН ВИД И ЧИСТОТА

Чл. 7. Поддържането на чистотата и естетичния вид на поземлени имоти, сгради, складове, гаражи, паркинги, паркоместа, пазари, строителни обекти и други, се осигурява от собствениците на обекти.

Чл. 8. Поддържането на чистота и естетичния вид около сградите, търговските обекти, в междублоковите пространства и на паркоместата е задължение на собствениците, съответно ползвателите, наемателите или обитателите, когато има такива.

Чл. 9. (1) Собствениците на обекти в сгради, съответно ползвателите, наемателите или обитателите, когато има такива, са длъжни:

1. да почистват прилежащите към сградите площи и тротоари и сградите от сняг и ледени висулки, създаващи опасност;

2. при техническа възможност да отведат конденза, отделящ се от отоплителните и климатични системи, така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, проходи, автомобилни рампи, тротоари и други площи за движение на граждани;

3. да ги поддържат в добро състояние и в естетичен вид.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да изпълняват в определения срок задължителните предписания на Кмета на Община Варна.

Чл. 10. (1) Гражданите са длъжни да оказват съдействие на служителите от общинската или районната администрация при изпълнение на служебните им задължения.

(2) Лицата, призовани с писмена покана, надлежно връчена от общинската или районната администрация, са длъжни да се явят в съответния ден и час в съответната служба или отдел, освен ако не са налице уважителни причини за неявяването им.

РАЗДЕЛ IV
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Чл. 11. Забранява се:

1. отвеждането на дим и газове през прозорци или отвори в стени, непредвидени за целта в техническата характеристика на сградите;

2. поставянето на предмети на балконите и прозорците, създаващи опасност за живота и здравето на гражданите;

3. изтупването, изтърсването, изхвърлянето на отпадъци, вещи и предмети от балкони и прозорци, както и изливането на вода и други течности от балконите и прозорците;

4. миенето на балкони и тераси с течаща вода, както и пускането на течаща вода по уличните платна;

5. простирането откъм фасадната страна на сградите, намиращи се на главни улици, булеварди и площади;

6. използването на междублоковите пространства, паркове, градинки и други площи, за цели, различни от предвидените в регулационния план, извършване на производствена, търговска или друга стопанска дейност, изграждането на бараки и други временни постройки без разрешение, отглеждане на животни, използване за земеделски цели и други.

РАЗДЕЛ V
КОНТРОЛ НА ШУМА ПРЕДИЗВИКАН ОТ ДОМАШНИ ДЕЙНОСТИ И ОТ СЪСЕДИ В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Чл. 12. (1) Забранява се създаването на шум, нарушаващ общественият ред или смущаващ спокойствието на гражданите в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, публични места, паркове и градини в интервала от 14:00 ч. – 16:00 ч. и от 22:00 ч. – 08:00 ч., чрез:

1. извършването на домашни, производствени, промишлени и строително-монтажни или ремонтни дейности;

2. провеждането на празненства и други битови мероприятия;

3. използването на озвучителни системи, шумни апарати, машини и други;

4. провеждането на илюминации или използване на фойерверки и пиротехника;

5. музицирането и използването на музикални инструменти за обучение;

6. други дейности, смущаващ спокойствието на гражданите.

(2) Забраната по ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 не се прилага в дните на официалните празници, както и в случаите на издадено разрешение от Кмета на Община Варна.

РАЗДЕЛ VІ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ И БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ

Чл. 13. (1) Кметовете на райони и кметства към Община Варна:

1. изготвят и поддържат електронен регистър на домашните кучета;

2. издават удостоверения за притежание на домашни животни.

(2) В регистъра за регистрация по ал. 1 се отразяват:

1. номерът на удостоверението за регистрация;

2. трите имена, постоянния и настоящ адрес на собственика;

3. адресът, на който пребивава домашното животно;

4. видът, името, породата и външните белези на домашното животно;

5. ветеринарномедицинският паспорт – номер, дата на издаване, издател;

6. датата на имунизация през съответната година;

7. номерът на микрочипа;

(3) Управителя на етажната собственост, съответно председателя на управителния съвет в срок до 30.04. всяка година, изготвя отчет за отглежданите домашни любимци /кучета и котки/ и го представя в района или кметството по местоживеене.

Чл. 14. (1) Ветеринарните лекари, които упражняват ветеринарномедицинска практика на територията на община Варна, са длъжни:

1. да попълват надлежно и в срок, посочените в чл. 13, ал. 2 данни в електронния регистър на Община Варна за домашните кучета и безстопанствените животни;

2. да предоставят на всяко тримесечие в Община Варна информация за обработените и манипулирани чрез ветеринарно-медицински манипулации безстопанствени животни.

Чл. 15. Наказва се собственик на куче, което е повторно заловено, след като е било връщано на собственика по реда на чл. 53 от Закона за защита на животните.

Чл. 16. Забранява се:

1. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник;

2. замърсяването на обществените места при извеждането на куче, като за целта, след дефекация мястото се почиства от придружаващия го;

3. подбуждането към агресия на кучета спрямо хора и други животни;

4. ловенето на безстопанствени животни от лица, които не са оправомощени от закон или друг нормативен акт;

5. разхождането на домашни любимци на територията на учебни, детски и здравни заведения, спортни площадки, както и плажни ивици (за периода 15 май – 01 октомври за съответната година) и на местата, обозначени със забранителни знаци и други, предназначени за общо ползване;

6. отглеждането с търговска цел, пансионатът, обслужването (къпане, козметика, подстригване и др.) на кучета, котки, декоративни птици и други животни без разрешително за съответната дейност и решение на общото събрание на етажната собственост в сгради режим на етажна собственост;

7. храненето на безстопанствени животни в районите на жилищни и административни сгради, учебни, детски, здравни заведения, детски и спортни площадки, плажни ивици, паркове, пешеходни зони и тротоари, водещо до замърсяване и образуване на териториални групи, с цел опазване живота и здравето на гражданите и чистотата;

8. отглеждането на животни в междужилищни пространства, когато не са частна собственост, както и на стълбищни площадки в жилищни сгради и на открити тераси и балкони в сгради с режим на етажна собственост;

9. трупосъбирането и загробването на животни, както и изхвърлянето на трупове на животни в контейнери за битови отпадъци.

Чл. 17. (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни и селскостопански птици на територията на гр.Варна.

(2) В останалата част на общината се допуска отглеждане на селскостопански животни и птици, при спазване разпоредбите на Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и на разстояние не по-малко от 3 метра, считано от граничните регулационни линии със съседните имоти, и не по-малко от 6 метра от съседни жилищни сгради.

(3) Собственикът на животновъдните обекти - лични стопанства са длъжни да подадат заявление за регистрация, чрез кмета или кметския наместник по реда на чл. 137, ал. 13 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 18. (1) Кметовете на кметства определят със заповед маршрутите за придвижване на стадата селскостопански животни и терените за компостиране на оборска тор на територията на съответното кметство.

(2) Забранява се разходка и паша на стада селскостопански животни извън маршрутите определени от кмета на съответното кметство.

Чл. 19. Забранява се:

1. транспортирането на селскостопански животни от превозвачи, които не притежават необходимия лиценз;

2. събирането и съхранението на животинска тор и други отпадъци в имоти, които се ползват за жилищни нужди, и в близост до такива имоти;

3. ловенето на птици, събирането и повреждането на яйца от птичи гнезда, повреждането и унищожаването на изкуствените хранилки и птичите къщички в паркове, градини и други;

4. развеждането на диви животни по улици, площади и други публични места, включително и с цел представление или търговия;

5. въвеждането на животни в търговски обекти и обществени сгради с изключение на кучета – водачи, придружаващи незрящи хора, полицейски кучета и кучета в обучение за такива, както и домашни любимци, поставени в клетка, когато не представляват заплаха;

6. оставянето без непосредствен надзор на домашни кучета на обществени места, освен в площадките, предназначени за разхождане.

Чл. 20. Забранява се движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на град Варна.

РАЗДЕЛ VII
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЧИСТОТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Чл. 21. (1) Превозването на строителни материали, отпадъци или насипни товари се извършва с превозни средства, снабдени с контейнери или добре уплътнени каросерии и здрави покривала, по определени от Община Варна маршрути за превозването им.

(2) Водачът на превозващото МПС е длъжен да притежава заверен пътен лист и копие от заверения маршрут.

(3) Забранява се отклонение моторни превозни средства от определения от Община Варна маршрут.

Чл. 22. При извършване на строителна или строително-ремонтна дейност извеждането на отпадъците се извършва до 18:00 часа.

Чл. 23. Строителите са длъжни:

1. да ограждат обектите с плътни, стабилни и поддържани в естетичен вид временни огради, съгласно плана за безопасност и здраве;

2. да стоварват и съхраняват строителна механизация, строителни отпадъци и материали на посочените в плана за безопасност и здраве места;

3. да осигуряват реда и чистотата на строежа и прилежащите му части от тротоара, уличното платно.

4. в периода на строителство, в границите на имота по РС, да се съхранява и опазва съществуващата дървесна растителност в имота и прилежащите площи по ПБЗ.

Чл. 24. (1) След окончателното завършване на строителната или строително-ремонтната дейност, строителят е длъжен да възстанови естетичния вид на използваните прилежащи към строежа площи и щетите, нанесени на градската и околната среда, възникнали вследствие от строителната дейност.

(2) За удостоверяване на възстановяването се извършва проверка от длъжностни лица, съвместно със строителя по ред, определен със заповед на Кмета на Община Варна.

Чл. 25. Забранява се:

1. изхвърлянето на строителни отпадъци извън определените от Община Варна места;

2. изхвърлянето на строителни отпадъци от нелицензирани за това фирми;

3. отвеждането на води от строителни площадки и бетонови възли извън отточните шахти;

4. поставяне на фургони без разрешение от Община Варна или извън посочените в плана за безопасност и здраве места в строителните обекти.

Чл. 26. Строителят е длъжен да съхранява на обекта и при поискване да предостави на контролните органи за проверка одобрените строителни книжа.

РАЗДЕЛ VІІІ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ И МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ

Чл. 27. Събрания, митинги и манифестации се провеждат по реда и при условията на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Чл. 28. Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането на различни прояви в едно и също време, място и път на движение, съответните органи на общинската администрация съдействат за постигане на съгласие между заинтересованите организатори за безконфликтно провеждане на планираните прояви в различно време или място. Ако съгласие не бъде постигнато, органите на общинската администрация осигуряват провеждането на обществената проява, за която е пристигнало първото уведомление.

Чл. 29. (1) На открити общински имоти могат да се провеждат спортни, културни, обществени и други масови мероприятия, извън тези по Закона за събранията, митингите и манифестациите, както и сватбени, семейни и фирмени тържества, след разрешение от Кмета на Община Варна или оправомощено от него лице, в интервала:

1. от 8:00 часа до 22:00 часа;

2. на 31 декември - 1 януари – от 8:00 часа до 1:00 часа;

3. когато мероприятието се провежда в близост до жилищни сгради – от 8:00 часа до 14:00 часа и от 16:00 часа до 22:00 часа.

(2) Спортни, културни, обществени и други масови мероприятия на места за обществено ползване, предназначени за това (стадиони, зали, салони и други), се допускат след разрешение от Кмета на Община Варна или оправомощено от него лице, когато има опасност от струпване на хора и се налага да се предприемат мерки за недопускане нарушения на обществения ред и осигуряване безопасност на движението.

(3) За издаване на разрешение по ал. 1 и 2 организаторът на мероприятието подава писмено заявление до Кмета на Община Варна не по-късно от 3 работни дни преди датата на провеждане на мероприятието.

(4) В заявлението се посочват името или пълното наименование на организатора, както и адрес или седалище, адрес за кореспонденция, имена и адреси на представляващите го лица, както и документи удостоверяващи представителната им власт, целта, мястото, времето на провеждане и евентуалния брой на участниците.

(5) Организаторите на мероприятията са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на всички имоти, вещи, тревни площи и друга растителност от повреждане и/или унищожаване.

(6) При провеждането на мероприятията се забранява:

1. внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които би застрашило обществения ред, живота и здравето на присъстващите;

2. внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и упойващи вещества;

3. посещението на лица в явно нетрезво, неадекватно и агресивно състояние.

(7) При подаване на заявлението по ал. 3, организаторите декларират в писмен вид, че са запознати с условията и отговорността си по ал. 5 и 6.

(8) Организаторите на мероприятието заплащат съответните такси при условията и по реда, определени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Варна.

Чл. 30. (1) Ползването на общински имоти или имущество за артистична изява се допуска само след разрешение, издадено от Кмета на Община Варна или оправомощено от него лице.

(2) Кметът на Община Варна със заповед определя местата, реда и условията за издаване на разрешения за изява на улични музиканти, певци и други артисти.

РАЗДЕЛ ІX
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. (1) За нарушения на разпоредбите на тази наредба физическите лица се наказват с глоба в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева, а юридически лица с имуществена санкция в размер от 1 000 (хиляда) до 5 000 (пет хиляди) лева.

(2) При повторно нарушение се налага глоба на физическите лица в размер от 500 (петстотин) до 1 000 (хиляда) лева или имуществена санкция на юридическите лица в размер от 5 000 (пет хиляди) до 10 000 (десет хиляди) лева.

Чл. 32. При явно маловажни и маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на административно нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера, предвиден с чл. 39, ал. 1 и 2 от ЗАНН.

Чл. 33. Независимо от административно наказателна отговорност по тази Наредба, нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните последици от извършеното от тях нарушение.

Чл. 34. (1) Контролът по спазване изискванията на настоящата Наредба се възлага на длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община Варна и на служителите на Областна дирекция на МВР - Варна.

(2) При осъществяването на контрола лицата по ал. 1 имат право:

1. да извършват проверки по документи и на място;

2. на достъп до всички обекти и територии, в които се извършва контролираната дейност, съгласно установения в закона ред;

3. при необходимост да изискват писмени и устни обяснения от заинтересованите лица.

(3) Лицата по ал. 1 осъществяват контрол чрез извършване на планирани проверки и проверки по сигнал, след легитимиране.

(4) Лицата, обект на проверка, са длъжни да осигуряват достъп до техни обекти и територии, когато това е необходимо за извършване на проверката, както и да осигуряват съдействие на лицата по ал. 1.

(5) При констатиране на административни нарушения лицата по ал. 1 съставят констативни протоколи.

Чл. 35. Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от Кмета на Община Варна и с актове на служители на Областна дирекция на МВР - Варна.

Чл. 36. Въз основа на съставените актове, Кметът на Община Варна или упълномощен от него заместник – кмет, издава наказателни постановления.

Чл. 37. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Чл. 38. За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

Чл. 39. За нарушение на настоящата Наредба на виновните лица се налага наказание глоба или имуществена санкция.

Чл. 40. (1) На нарушителите могат да се връчват предписания с определяне на срок за отстраняване на допуснатите нарушения.

(2) При установено неизпълнение на предписанието, след изтичане на срока, на нарушителя се съставя акт за установено административно нарушение, в съответствие с правилата на тази наредба и ЗАНН.

РАЗДЕЛ X
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 4, ал. 5, ал. 6 от ЗМСМА и влиза в сила 7 дни след обявяването й на официалната интернет страница на Общински съвет – Варна.

§ 2. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общинския съвет.

§ 3. Настоящата Наредба отменя Наредбата, приета с решение на Общински съвет - Варна № 5220-12(56)/02,03.2007 г.; изменена и допълнена с решения на ОбС № …………… и № …………………… г.ВИЖ ВСИЧКИМЕНЮ
Начало
За нас
Галерия
Актуално
Партньори
КонтактиПОЛЕЗНО
Начини на плащане
Документи
Въпроси
Сигнали
УСЛУГИ
Професионален домоуправител
Касиер
Професионално почистване
Онлайн справки
Озеленяване
Техническа поддръжка
Охрана
Видеонаблюдение
Поддръжка на басейни


ПАКЕТИ
Професионален домоуправител
Домоуправител + Касиер
Домоуправител + Касиер + Техническа поддръжка

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. КАСИТЕ на EasyPay
Абонатните номера ще намерите на Вашето информационно табло.

2. БАНКОВА СМЕТКА

3. НА КАСИЕР
Периодично посещение на място в етажната собственост за събиране на вноските в брой.

4. НАШ ОФИС
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1

ПРОВЕРКА НА СМЕТКА
За електроенергия
За Вода
КОНТАКТИ
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1
GPS: 43.198358, 27.914831
тел.: 052 812 112
тел.: 0886 636 664
тел.: 0886 636 645
office@homemanagementvarna.comСОЦИАЛНИ МРЕЖИ


ПЛАТЕТЕ ПРЕЗ


2024, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни