0886 636 664        office@homemanagementvarna.com    Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, ет.1       ВХОД ЗА КЛИЕНТИ
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ (ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г.)

 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ (ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г.)

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.68 от 17 Август 2021г.

§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 5 думата "отделните" се заменя с "отделни".
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
"2. за съществуващ строеж - след извършено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ при:
а) извършване на строителни и монтажни работи (СМР), които обхващат целия строеж и за които се изисква издаване на разрешение за строеж;
б) извършване на СМР, които обхващат част от строежа, но засягат конструкцията му;".
2. В ал. 2 думите "строителни и монтажни работи", както и скобите на абревиатурата "СМР" се заличават.
§ 3. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Техническите паспорти на съществуващи строежи - публична държавна и публична общинска собственост, се съставят в срок до 31.12.2032 г."
2. Алинеи 6 и 7 се отменят.
 
В резюме в променената Наредба за техническите паспорти на строежите има няколко важни момента:
- Отпада срокът за частните строежи;
- Изискването за сградите публична държавна и публична общинска собственост остава като срокът се удължава с 10 години - до края на 2032 г.
- Технически паспорти на старите сгради ще се изискват само при преустройство;
- За строежите след 2006 г. техническите паспорти остават задължителни;


ВИЖ ВСИЧКИМЕНЮ
Начало
За нас
Галерия
Актуално
КонтактиПОЛЕЗНО
Начини на плащане
Документи
Въпроси
Сигнали
УСЛУГИ
Професионален домоуправител
Касиер
Професионално почистване
Онлайн справки
Озеленяване
Техническа поддръжка
Охрана
Видеонаблюдение
Поддръжка на басейни


ПАКЕТИ
Професионален домоуправител
Домоуправител + Касиер
Домоуправител + Касиер + Техническа поддръжка

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. КАСИТЕ на EasyPay
Абонатните номера ще намерите на Вашето информационно табло.

2. БАНКОВА СМЕТКА
BIC: STSABGSF IBAN: BG69STSA93000026730496
Получател: ХОУМ МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА” ЕООД
ОСНОВАНИЕ:
ж.к...............,ул................... ,вх...........,ет............,ап........... ,месечна вноска ..........(месец) или ж.к...............,ул................... ,вх...........,ет............,ап........... ремонт ...."
ВАЖНО е да започнете основанието на преводното нареждане с точния номер и адрес на Вашия апартамент.

3. НА КАСИЕР
Периодично посещение на място в етажната собственост за събиране на вноските в брой.
КОНТАКТИ
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1
GPS: 43.198358, 27.914831
тел.: (+359) 886 636 664
тел.: (+359) 886 636 623
office@homemanagementvarna.comСОЦИАЛНИ МРЕЖИ


ПЛАТЕТЕ ПРЕЗ2021, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни